Cookies

Podmienky a informácie o spracovávaní osobných údajov - COOKIES

Allio s.r.o., Buková 27, 93101 Šamorín, IČO: 357 76 684 (ďalej len ako „Allio“) ako prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje dotknutých osôb, ktorým týmto poskytuje informácie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (“GDPR“) a s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (“ZOOÚ“).

Podľa druhu zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom sú v tabuľke nižšie uvedené účely spracúvania osobných údajov (ďalej len ““) z ktorých je zrejmá kategória dotknutých osôb, právny základ na ich spracovanie, kategórie spracúvaných OÚ ako aj doba, po ktorú bude prevádzkovateľ tieto OÚ spracovávať.

Dotknuté osoby

Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ spracúvania osobných údajov

Doba spracúvania

Príjemcovia

1

používateľ, fyzická osoba, ktorá navštívila webovú stránku prevádzkovateľa

NEVYHNUTNÉ COOKIES

Účelom spracúvania je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete, alebo ak je to bezpodmienečne potrebné pre spoločných prevádzkovateľov ako poskytovateľov služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje užívateľ

čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – Zákonná povinnosť zákon č. 351/2011 Z. z.

Počas návštevy web stránky, pokiaľ nie je uvedené inak v tabuľke Zoznam cookies

subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona,

2

používateľ, fyzická osoba, ktorá navštívila webovú stránku prevádzkovateľa

ANALYTICKÉ COOKIES

analytické cookies umožňujú Allio rozpoznať a spočítať počet používateľov a získať informácie o tom, ako sa webová stránka používa (napr. ktoré stránky najčastejšie otvára používateľ a či používateľ od niektorých stránok dostáva chybové hlásenia). To pomáha zlepšiť spôsob, akým funguje webová stránka, napríklad tým, že používateľ môže ľahko nájsť to, čo hľadá.

čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – súhlas dotknutej osoby

2 roky odo dňa poslednej návštevy stránky, pokiaľ nie je uvedené inak v tabuľke Zoznam cookies

subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona

Zoznam cookies:

Skupina

Názov

Provider

Typ

Doba spracúvania

NEVYHNUTNÉ

YII_CSRF_TOKEN

www.web-prieskumy.sk

HTTP

návšteva (session

NEVYHNUTNÉ

PHPSESSID

www.web-prieskumy.sk

HTTP

návšteva (session)

NEVYHNUTNÉ

COOKIEBAR

www.web-prieskumy.sk

HTTP

1 rok

ANALYTICKÉ

_ga

.web-prieskumy.sk

HTTP

2 roky

ANALYTICKÉ

_gid

.web-prieskumy.sk

HTTP

1 deň

Allio nespracúva osobné údaje pre účely vykonávania automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania.

V prípade, ak je pri niektorom z účelov spracúvania právnym základom pre spracovanie osobných údajov zmluva, poskytnutie týchto údajov predstavuje zmluvnú požiadavku pre plnenie v zmysle predmetnej zmluvy. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako ani následné plnenie zo zmluvy. V prípade, ak je právnym základom pre spracovanie osobných údajov zákon, poskytnutie týchto údajov je zákonnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností Allio, ktoré vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

V súvislosti so spracovávaním osobných údajov má dotknutá osoba najmä nasledovné práva:

1.na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti Allio potvrdenie, či sú alebo nie sú jej osobné údaje spracúvané, za akých podmienok, vrátane rozsahu, účelu a doby ich spracúvania, a informácie o zdroji získania dotknutých osobných údajov;

2.na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti Allio opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov, resp. doplnenie neúplných osobných údajov;

3.na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti Allio vymazanie/likvidáciu osobných údajov ak:

  • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
  • v prípadoch, kedy boli osobné údaje spracovávané na základe súhlasu a tento súhlas so spracúvaním osobných údajov bol odvolaný, pričom neexistuje iný právny základ na spracúvanie osobných údajov alebo iná zákonná výnimka
  • ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči priamemu marketingu
  • osobné údaje sú spracúvané nezákonne
  • na to, aby sa splnila zákonná povinnosť musia byť osobné údaje vymazané

4.na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti Allio obmedzenie spracúvania osobných údajov ak:

  • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho spoločnosti Allio overiť správnosť osobných údajov
  • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia
  • spoločnosť Allio už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku

5.na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti Allio osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré spoločnosti Allio poskytla, a ak je to technicky možné a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami má zároveň aj právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi

6.v prípade, ak dochádza k spracúvaniu osobných údajov na právnom základe, ktorým je súhlas, tak má právo tento súhlas odvolať

7.z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka a ktoré je vykonávané buď (A) z dôvodu nevyhnutnosti splnenia úlohy vo verejnom záujme alebo (B) na základe oprávneného záujmu Allio ako prevádzkovateľa na spracúvaní osobných údajov, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených právnych základoch (v prípadoch pokiaľ by Allio vykonávala na základe automatizovaného rozhodovania profilovanie)

8.podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Žiadosti v súvislosti s vyššie uvedenými právami je dotknutá osoba oprávnená uplatniť u zodpovednej osoby na adrese zodpovednaosoba@allio.skalebo formou doporučeného listu doručeného spoločnosti Allio na adresu uvedenú v úvode tejto informácie. Do predmetu e-mailu aj listu je potrebné uviesť “Osobné údaje – COOKIES“.

Odpovede na uvedené žiadosti dotknutej osoby alebo opatrenia prijaté na základe týchto žiadostí sa poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu (opakovaná žiadosť), spoločnosť Allio má právo účtovať si poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na oznámenie, resp. na uskutočnenie požadovaného opatrenia alebo má právo odmietnuť na základe takejto žiadosti konať.

V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov sa môžete obrátiť priamo na spoločnosť Allio, a to na zodpovednú osobu. Zároveň máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, www: https://dataprotection.gov.sk/ .

Aktuálna verzia tohto dokumentu sa nachádza aj na sídle spoločnosti a na internej webovej stránke Allio v časti “Cookies“.