Nové podmienky spracúvania osobných údajov

Nové podmienky spracúvania osobných údajov

V súlade s novou legislatívou o ochrane osobných údajov (GDPR) sme vypracovali nové zásady spracúvania osobných údajov. Aktuálne sú tieto zásady v súlade s novými požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

V nových podmienkach spracúvania osobných údajov nájdete všetky potrebné údaje:

·kto sme a aké osobné údaje spracúvame,

·prečo spracúvame vaše osobné údaje - účel

·právny základ spracúvania

·komu údaje poskytujeme

·doba spracúvania

·práva dotknutých osôb

·kontakt (zodpovedná osoba)

Odporúčame prečítať si celé nové zásady ako aj práva dotknutej osoby a v prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasnosti, nech sa páči, obráťte sa na nás: zodpovednaosoba@allio.sk.

Kto sme a aké osobné údaje spracúvame

Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť Allio s.r.o., Buková 27, 93101 Šamorín, IČO: 357 76 684 (ďalej len ako „Allio“) z pohľadu Zákona a Nariadenia máme postavenie prevádzkovateľa.

Ak ste lekár alebo zdravotnícky pracovník, osobné údaje, ktoré o Vás spracovávame sú v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa pracoviska, telefónne číslo, adresy elektronickej pošty, špecializácia.

Účel spracovania údajov

Dôvodom, prečo o Vás informácie zbierame je

    -evidencia v databáze

    -komunikácia marketingových informácií a informácií o nových produktoch a službách prevádzkovateľa a tretích strán

Právny základ spracúvania

Ak s nami spolupracujete na základe zmluvy vaše osobné údaje potrebujeme a sú nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzatvorili. Medzi ďalšie právne základy patrí plnenie našich zákonných povinností a Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov. Ak je právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov súhlas, tento môžete kedykoľvek odvolať.

Komu údaje poskytujeme

Z hľadiska Zákona máme postavenie prevádzkovateľa, čo znamená, že práve naša spoločnosť vymedzuje účely spracovania.

Osobné údaje budú poskytované príjemcom a tretím stranám, spracovateľovi dát Karatnet Slovakia s.r.o., Vrakuňská 37, Bratislava 821 06, IČO: 44 064 268, call centru Telpon s.r.o., Kuzmányho 8, 0140 01 Žilina, IČO: 48 062 839 , farmaceutickým spoločnostiam pre porozumenie zdravotníckeho trhu a efektívnu komunikáciu s nim , spracovateľom poštových zásielok, spracovateľom emailových správ a iným subjektom, ktorým prevádzkovateľ poskytuje údaje zo zákona.

Prenos do tretej krajiny sa uskutočňuje. Ide o tretiu krajinu - Singapur. Prenos je ošetrený prostredníctvom štandardných zmluvných doložiek - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex:32010D0087

Ako dlho budú Vaše údaje spracúvané

Spracúvanie vašich osobných údajov prebieha v súlade so zákonnými požiadavkami, čo znamená, že osobné údaje neuchovávame dlhšie, ako je nevyhnutné na účel spracúvania.

Pokiaľ vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe plnenia zmluvy, tak vaše osobné údaje spracúvame po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami a v prípade vašich realizovaných platieb pre potreby plnenia povinností vyplývajúcich pre nás z daňových a účtovných právnych predpisov.

V prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe súhlas, tak vaše osobné údaje spracúvame po dobu, na ktorú ste nám súhlas so spracúvaní vašich osobných údajov udelili. V prípade súhlasu na evidenciu v databáze ako aj komunikovania marketingových informácií je to 10 rokov odo dňa poskytnutia.

Práva dotknutých osôb

Zákon ako aj Nariadenie vám poskytuje viaceré práva, ktoré vám umožňujú to, aby ste mali ochranu svojich osobných údajov pod vlastnou kontrolou. Vaše práva sú: právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov, prenos osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na odvolanie súhlasu.

Ak však náš oprávnený záujem na spracúvanie prevyšuje nad vašim osobným záujmom, môžeme pokračovať v spracúvaní vašich údajov, a to aj napriek vašej námietke voči spracúvaniu. Taktiež sme oprávnený pokračovať v spracovaní vašich údajov, v prípade ak je to potrebné pre preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov.

Prevádzkovateľ vyhovie každej oprávnenej žiadosti dotknutej osoby v rozsahu, v akom to bude technicky možné.

Kontakt

Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov môžete adresovať zodpovednej osobe prostredníctvom:

    ·e-mailovej adresy: zodpovednaosoba@allio.sk

    ·poštou na adresu: Allio s.r.o., Buková 27, 931 01 Šamorín, IČO: 35776684

Ak s našou odpoveďou nebudete spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nezákonne, môžete sa obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Ďalšie informácie o dozornom orgáne Slovenskej republiky a postupe podávania sťažností nájdete na jeho oficiálnom webovom sídle: www.dataprotection.gov.sk.