Súhlas s prihlásením sa do evidencie v databáze

Prihlásením sa do evidencie v databáze vyjadrujete svoj súhlas s tým, aby prevádzkovateľ Allio, s.r.o., Buková 27, Šamorín 931 01, IČO: 35 776 684 (ďalej len: „prevádzkovateľ“) evidoval o Vás údaje v databáze lekárov a zdravotníckych pracovníkov za účelom zberu aktuálnych dát o existencii a pôsobnosti lekárov a zdravotníckych pracovníkov, analýzu takto získaných dát, stave zdravotníckeho personálu na následnú lepšiu komunikáciu, informovanie (osobne, elektronicky, telefonicky, poštou) lekárov a zdravotníckych pracovníkov s relevantnými informáciami.

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje ako dotknutej osoby a to v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa pracoviska/praxe, telefónnych čísel, elektronickej adresy (e-mail), pracovnej pozície, zdravotníckej špecializácie.

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov na uvedený účel je súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods.1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len “GDPR“ alebo „Nariadenie“). Vaše osobné údaje spracúvame v súhlase s Nariadením a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “ ZOOÚ“).

Vaše osobné údaje budú poskytované nasledujúcim príjemcom: spoločnosti KaratNet Slovakia s.r.o., Vrakuňská 37, Bratislava 821 06, IČO: 44 064 268 za účelom zabezpečenia technickej podpory a spracúvania dát; spoločnosti KaratNet Call s.r.o., Kuzmányho 8, 0140 01 Žilina, IČO: 48 062 839; za účelom zabezpečenia call centra; farmaceutickým spoločnostiam (zoznam nájdete TU), ktoré v mene prevádzkovateľa spracúvajú osobné údaje za účelom zberu aktuálnych dát z trhu o stave a pôsobení lekárov a zdravotníckych pracovníkov, spoločnosti zabezpečujúcej poštové zásielky; spoločnosti zabezpečujúcej zasielanie emailových správ (newslettrov) a iným subjektom, ktorým prevádzkovateľ poskytuje údaje ex offo.

Prenos do tretej krajiny sa uskutočňuje prostredníctvom sprostredkovateľa prevádzkovateľa spoločnosti Merck Sharp & Dohme, s.r.o., so sídlom Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 393 326, IČ DPH: SK2022688272, ktorá má svojho subdodávateľa Xcellen Pte Ltd so sídlom: 01-24 Ayer Rajah Crescent, Singapore, 139952, Singapore. Spracúvanie osobných údajov vykonávajú za účelom analýz a profilovania. Ide o tretiu krajinu - Singapur. Prenos je ošetrený prostredníctvom štandardných zmluvných doložiek - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex:32010D0087.

Tento súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať, inak doba platnosti súhlasu uplynie automaticky okamihom skončenia evidencie v databáze lekárov a zdravotníckych pracovníkov.

Osobné údaje bude spracúvať prevádzkovateľ, ktorého zodpovednú osobu možno kontaktovať na adrese: zodpovednaosoba@allio.sk alebo poštou/osobne na adrese prevádzkovateľa.

Zároveň beriete na vedomie, že máte ako dotknutá osoba právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú; právo na ich opravu, vymazanie; obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť údajov v prípade automaticky spracúvaných osobných údajov. Ako dotknutá osoba ste oprávnený kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Pri spracúvaní osobných údajov dochádza k profilovaniu, nejde o automatizované individuálne rozhodovanie, ale prevádzkovateľ pri analýze dát vyberá najčastejšie podľa špecializácie, miesta aké konkrétne informácie dotknutej osobe poskytne.

Súhlas máte právo kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom ako ste ho udelili a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený. Súhlas môžete odvolať nasledujúcimi spôsobmi:

    ·priamo vo svojom profile po prihlásení sa na web stránke www.web-prieskumy.sk

    ·v každom emaily je možnosť odhlásiť sa z jeho odoberania,

    ·na e-mailovej adresy: zodpovednaosoba@allio.sk,

    ·poštou alebo osobne na adrese prevádzkovateľa: Allio s.r.o., Buková 27, 931 01 Šamorín, IČO: 35776684.

Viac o ochrane osobných údajov nájdete na www.allio.sk v časti Ochrana osobných údajov.