Súhlas prihlasenie k odberu marketingových informácií

Prihlásením sa k odberu marketingových informácií vyjadrujete svoj súhlas s tým, aby prevádzkovateľ Allio, s.r.o., Buková 27, Šamorín 931 01, IČO: 35 776 684 (ďalej len prevádzkovateľ) Vás informoval o marketingových ponukách, nových produktoch, službách prevádzkovateľa a tretích strán.

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje a to v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa pracoviska, telefónne číslo, adresy elektronickej pošty, špecializácia.

Právnym základom spracúvania osobných údajov na uvedený účel je súhlas dotknutej osoby v zmysle čl.6 ods.1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Osobné údaje budú poskytované príjemcom a tretím stranám, spracovateľovi dát Karatnet Slovakia s.r.o., Vrakuňská 37, Bratislava 821 06, IČO: 44 064 268, call centru Telpon s.r.o., Kuzmányho 8, 0140 01 Žilina, IČO: 48 062 839 , farmaceutickým spoločnostiam pre porozumenie zdravotníckeho trhu a efektívnu komunikáciu s nim , spracovateľom poštových zásielok, spracovateľom emailových správ a iným subjektom, ktorým prevádzkovateľ poskytuje údaje zo zákona.

Prenos do tretej krajiny sa uskutočňuje. Ide o tretiu krajinu - Singapur. Prenos je ošetrený prostredníctvom štandardných zmluvných doložiek - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex:32010D0087

Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať, ak nepožiadate o predĺženie, tak súhlas zanikne do 10 rokov odo dňa jeho poskytnutia.

Osobné údaje bude spracúvať prevádzkovateľ, ktorého zodpovednú osobu možno kontaktovať na adrese: zodpovednaosoba@allio.sk

Zároveň beriete na vedomie, že máte ako dotknutá osoba právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť údajov. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. V odôvodnenom prípade má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ vyhovie každej oprávnenej žiadosti dotknutej osoby v rozsahu, v akom to bude technicky možné.

Súhlas máte právo kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom ako ste ho udelili a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený. Súhlas môžete odvolať taktiež nasledujúcimi spôsobmi:

poštou na adrese prevádzkovateľa: Allio s.r.o., Buková 27, 931 01 Šamorín, IČO: 35776684