Súhlas s prihlásenim sa k odberu marketingových informácií

Prihlásením sa k odberu marketingových informácií vyjadrujete svoj súhlas s tým, aby Vás prevádzkovateľ Allio, s.r.o., Buková 27, Šamorín 931 01, IČO: 35 776 684 (ďalej len: „prevádzkovateľ“) informoval (elektronicky, poštou, telefonicky a/alebo inou formou) o marketingových, propagačných, edukačných, vedeckých a iných informáciách o záležitostiach najmä z oblasti medicíny a zdravotníctva, vrátane informácií o liečivých prípravkoch, ktoré pre Vás môžu mať význam alebo môžu byť zaujímavé v rámci výkonu Vašej profesie. Ide o informácie prevádzkovateľa a tretích strán, ktorými sú najmä farmaceutické spoločnosti, aktuálny zoznam nájdete TU. Informácie, ktoré Vám chceme zasielať môžu mať pre Vás význam, alebo môžu byť zaujímavé v rámci výkonu vašej profesie.

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje ako dotknutej osoby a to v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa pracoviska/praxe, telefónnych čísel, elektronickej adresy (e-mail), pracovnej pozície, zdravotníckej špecializácie.

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov na uvedený účel je súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods.1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len “GDPR“ alebo „Nariadenie“). Vaše osobné údaje spracúvame v súhlase s Nariadením a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “ZOOÚ“)..

Vaše osobné údaje budú poskytované nasledujúcim príjemcom: spoločnosti Karatnet Slovakia s.r.o., Vrakuňská 37, Bratislava 821 06, IČO: 44 064 268 za účelom zabezpečenia technickej podpory a spracúvania dát; spoločnosti KaratNet Call s.r.o., Kuzmányho 8, 0140 01 Žilina, IČO: 48 062 839; za účelom zabezpečenia call centra; farmaceutickým spoločnostiam, ktoré v mene prevádzkovateľa spracúvajú osobné údaje za účelom informovania o marketingových, propagačných, edukačných, vedeckých a iných informáciách a záležitostiach z oblasti medicíny a zdravotníctva; spoločnosti zabezpečujúcej poštové zásielky; spoločnosti zabezpečujúcej zasielanie emailových správ (newslettrov) a iným subjektom, ktorým prevádzkovateľ poskytuje údaje ex offo.

Prenos do tretej krajiny sa uskutočňuje prostredníctvom sprostredkovateľa prevádzkovateľa spoločnosti Merck Sharp & Dohme, s.r.o., so sídlom Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 393 326, IČ DPH: SK2022688272, ktorá má svojho subdodávateľa Xcellen Pte Ltd so sídlom: 01-24 Ayer Rajah Crescent, Singapore, 139952, Singapore. Spracúvanie osobných údajov vykonávajú za účelom analýz a profilovania. Ide o tretiu krajinu - Singapur. Prenos je ošetrený prostredníctvom štandardných zmluvných doložiek - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?u...

Tento súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať, inak doba platnosti súhlasu uplynie automaticky okamihom skončenia zasielania informácií elektronicky, poštou, telefonicky prípadne iným spôsobom.

Osobné údaje bude spracúvať prevádzkovateľ, ktorého zodpovednú osobu možno kontaktovať na adrese: zodpovednaosoba@allio.sk alebo poštou/osobne na adrese prevádzkovateľa.

Zároveň beriete na vedomie, že máte ako dotknutá osoba právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú; právo na ich opravu, vymazanie; obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť údajov v prípade automaticky spracúvaných osobných údajov. Ako dotknutá osoba ste oprávnený kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Pri spracúvaní osobných údajov dochádza k profilovaniu, nejde o automatizované individuálne rozhodovanie, ale prevádzkovateľ pri zasielaní informácií vyberá najčastejšie podľa špecializácie aké konkrétne informácie dotknutej osobe poskytne.

Súhlas máte právo kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom ako ste ho udelili a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený. Súhlas môžete odvolať nasledujúcimi spôsobmi:

    ·Priamo vo svojom profile po prihlásení sa na web stránke www.web-prieskumy.sk

    ·v každom emaily je možnosť odhlásiť sa z jeho odoberania,

    ·na e-mailovej adresy: zodpovednaosoba@allio.sk,

    ·poštou alebo osobne na adrese prevádzkovateľa: Allio s.r.o., Buková 27, 931 01 Šamorín, IČO: 35776684.

Viac o ochrane osobných údajov nájdete na www.allio.sk v časti Ochrana osobných údajov.